OZ Nádej pre pľúca

Ako sa stať členom

Členom občianskeho združenia Nádej pre pľúca – klub pacientov s pľúcnou fibrózou sa môže stať pacient, ktorý je alebo bol liečený s diagnózou idiopatická pľúcna fibróza, ako aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem podieľať sa na napĺňaní cieľov združenia. O prijatí za člena rozhoduje Správna rada. Člen sa zaväzuje, že bude dodržiavať stanovy združenia.

Fyzická osoba

Členom združenia sa môžete stať na základe písomnej prihlášky, ktorá musí obsahovať osobné údaje v rozsahu najmenej meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a písomné prehlásenie, že súhlasíte s cieľmi združenia. Členstvo v združení vzniká dňom nasledujúcim po dni, kedy o prijatí za člena združenia rozhodne Správna rada.

Právnická osoba

Členom združenia sa právnická osoba môže stať na základe písomnej prihlášky, ktorej obsahom musia byť identifikačné údaje v rozsahu najmenej názov, sídlo a IČO, ak je pridelené, osobné údaje jej štatutárneho zástupcu (v rozsahu ako keď o členstvo žiada fyzická osoba), stručný opis činnosti, ktorú právnická osoba vykonáva v oblasti, ktorá sa dotýka problematiky idiopatickej pľúcnej fibrózy a písomné prehlásenie, že súhlasí s cieľmi združenia. Prihláška musí byť podpísaná štatutárnym orgánom alebo inou na to splnomocnenou osobou. Členstvo v združení vzniká dňom nasledujúcim po dni, kedy o prijatí za člena združenia rozhodne Správna rada.

Staň sa členom

Namaľuj si nechty!

Či už parodicky, bizarne alebo príťažlivo, základ spočíva v tom, odhaliť pred svojimi virtuálnymi známymi svoju ruku vyzdobenú pestrofarebnou manikúrou. Pri zdieľaní do virtuálneho  priestoru, však nesmieš zabudnúť použiť  hešteg  #nanechtemalovane, ktorý sprevádza osvetovú kampaň zameranú na včasnú diagnostiku autoimunitného ochorenia s názvom sklerodermia.

Dozvedieť sa viac