OZ Nádej pre pľúca

Ako sa stať členom

Členom občianskeho združenia Nádej pre pľúca – klub pacientov s pľúcnou fibrózou sa môže stať pacient, ktorý je alebo bol liečený s diagnózou idiopatická pľúcna fibróza, ako aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem podieľať sa na napĺňaní cieľov združenia. O prijatí za člena rozhoduje Správna rada. Člen sa zaväzuje, že bude dodržiavať stanovy združenia.

Fyzická osoba

Členom združenia sa môžete stať na základe písomnej prihlášky, ktorá musí obsahovať osobné údaje v rozsahu najmenej meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a písomné prehlásenie, že súhlasíte s cieľmi združenia. Členstvo v združení vzniká dňom nasledujúcim po dni, kedy o prijatí za člena združenia rozhodne Správna rada.

Právnická osoba

Členom združenia sa právnická osoba môže stať na základe písomnej prihlášky, ktorej obsahom musia byť identifikačné údaje v rozsahu najmenej názov, sídlo a IČO, ak je pridelené, osobné údaje jej štatutárneho zástupcu (v rozsahu ako keď o členstvo žiada fyzická osoba), stručný opis činnosti, ktorú právnická osoba vykonáva v oblasti, ktorá sa dotýka problematiky idiopatickej pľúcnej fibrózy a písomné prehlásenie, že súhlasí s cieľmi združenia. Prihláška musí byť podpísaná štatutárnym orgánom alebo inou na to splnomocnenou osobou. Členstvo v združení vzniká dňom nasledujúcim po dni, kedy o prijatí za člena združenia rozhodne Správna rada.

Staň sa členom

Život s IPF nie je jednoduchý.

Staň sa členom pacientskej skupiny
a budeš sa môcť spojiť s ľudmi, ktorí prežívajú
podobné pocity a trápenia, alebo získaj kontakt
na centrá, kde IPF liečia. Budeš mať tiež prístup
k informáciám, ktoré Ti pomôžu s ochorením žiť.

Chcem vedieť viac ako sa stať členom Chcem darovať 2% OZ Nádej pre pľúca